انواع پست ها

بر اساس تفاهم صورت گرفته بین گروه مبلمان پردیس و کانون بازنشستگان استان تهران، اعضای محترم این کانون می توانند با مراجعه به نمایشگاه مجموعه و خرید از محصولات این شرکت از شرایط تخفیف مناسب و تقسیط بهره مند گردند.